Monday, May 12, 2014

॥ मतवारी प्यारी चाल, मेरो यशोदा को लाल॥मतवारी प्यारी चाल, मेरो यशोदा को लाल।
जाके घुंघरवारे बाल, मेरो यशोदा को लाल॥

जाके लोचन रसाल, मेरो यशोदा को लाल।
मेरो प्यारो नंदलाल, मेरो मदन गुपाल।
मतवारी प्यारी चाल, मेरो यशोदा को लाल॥

मैं तो है गई मालामाल, मेरो यशोदा को लाल।
मेरो जीवन गुपाल, मेरो प्यारो नंदलाल।
मतवारी प्यारी चाल, मेरो यशोदा को लाल॥

वो तो कारण बिनु कृपाल, मेरो यशोदा को लाल।
मेरो जीवन आधार, मेरो प्यारो नंदलाल।
मतवारी प्यारी चाल, मेरो यशोदा को लाल॥

जाके नीले नीले गाल, मेरो यशोदा को लाल।
जाके होंठ लाल लाल, मेरो साँचो यार गुपाल।
मतवारी प्यारी चाल, मेरो यशोदा को लाल॥

मैं नचाऊँ दै के ताल, मेरो यशोदा को लाल।
मेरो मातु पितु लाल, मैरो प्यारो मदन गुपाल।
मतवारी प्यारी चाल, मेरो यशोदा को लाल॥

नाचे गोपीजन ताल, मेरो यशोदा को लाल।
जाके डर से डरे काल, मेरो प्यारो नन्दलाल॥
मतवारी प्यारी चाल, मेरो यशोदा को लाल॥